Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Thuê Xe Dài Hạn

TOYOTA VIOS
SEATS: 05
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,100
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,150SEATS: 05
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,200
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,300

SEATS: 05
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,550
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,750


SEATS: 05
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,250
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,300

 
FORD ESCAPE 2.3L
SEATS: 05
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,400
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,500
SEATS: 07
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,150
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,250
MODEL: 2011 -           26 DAYS/2600KM: 1,300
SEATS: 05
MODEL: 2005 - DAYS/2600KM: 1,100
SEATS: 07
MODEL: G-2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,450
MODEL: V-2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,700

SEATS: 07
MODEL: 2005/2006 - 26 DAYS/2600KM: 2,400
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 2,700
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 5,500


TOYOTA SIENNA
SEATS: 07
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 2,500
MODEL: 2009           - 26 DAYS/2600KM: 2,700
MODEL: 2010           - 26 DAYS/2600KM: 3,700

SEATS: 07
MODEL: 2007/2008 26 DAYS/2600KM: 1,350
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,450

SEATS: 07
MODEL: 2007/2008 26 DAYS/2600KM: 1,450
MODEL: 2009/2010 - 26 DAYS/2600KM: 1,750


SEATS: 07
MODEL: 2007/2008 - 26 DAYS/2600KM: 1,350
MODEL: 2009           - 26 DAYS/2600KM: 1,450
MODEL: 2010           - 26 DAYS/2600KM: 1,800SEATS: 10
MODEL: 2008/2009 - 26 DAYS/2600KM: 1,650
SEATS: 16
MODEL: 2008/2009 - 26 DAYS/2600KM: 1,350
SEATS: 16
MODEL: 2008/2009 - 26 DAYS/2600KM: 1,500

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chia sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites